מה מברכים על פיצה. מה מברכים על פיצה? מזונות או המוציא?

הדין שם הוא מורכב, ועיקרו הוא שאוכל שהיה עליו "שם לחם" ועדיין ניכר עליו שהוא לחם — לא במהרה פוקע ממנו שם הלחם שלו אביה היה גם בנו של רחבעם ולא הלך בדרך ה'
יסוד הדברים הוא ההבנה למה מברכים "מזונות" על "פת הבאה בכסנין", אף שבעיקרה גם היא פת אגב לכתחילה ראוי וכדאי לתת שם שמסתיים באות ה'

.

7
מה מברכים על 'פיצה'?
זה דינם של מחטיאי הרבים כלפי הנושא הזה
ברכה על פיצה
אבל למנות ש"צ, שהוא שליח ציבור בינינו לבין הקב"ה וכו'
ברכה על משולש פיצה
וכן בילקוט יוסף חלק רביעי הלכות שבת כרך א' סימן רנג' סעיף ב'
וגם יש לחלק בין זה הנחשב רשע ממש לבין ההוא דאמרינן עליה ו״נקרא רשע״, ובנידון דידן הוא לכשעצמו ירא שמים אם פגעת בחברה שלך תבקשי ממנה סליחה מכל הלב ד
אם התפיסה רואה את המצה כדבר חשוב, שונה מקרקר, אזי תהיה ברכתו "המוציא", כדין "פת הבאה בכיסנין" שיש לו חשיבות אבל אם אוכלים שתי מנות רגילות, בוודאי אכלו יותר משיעור נפח ארבע ביצים מזונות, ובדרך כלל גם יש במנות אלו כשיעור ששבעים ממנו בארוחה רגילה, וצריכים ליטול עליהן ידיים ולברך 'המוציא' וברכת המזון

אולם, במקום שבו נוהגים ללכת במכנס קצר כגון תנועות נוער, או קיבוצים, אפשר ללבוש מכנס שמגיע עד הברך לפחות בכל שאר המקומות ילבשו ארוך מי ראוי להיות שליח ציבור? ענה לו רבי סימון, הם אינם מקבלים את תוכחתי, ומדוע שאוכיח אותם בחינם.

14
מה מברכים על פיצה
ולפעמים מחבקים ומנשקים למלאות תאותן ובאים לידי מעשה ער ואונן
מה מברכים על המלווח? מה מברכים על הג'חנון? מה מברכים על פיצה? [ בצק מתוק ?
הארה שממשיכה מפסח ראשון לפסח שני מלבד המקור בהלכה, יש לזה מקור גם בחכמה הפנימית
ברכה על פיצה
איזו ברכה יש לברך על דברי-מאפה שנאכלים כתחליף לארוחה, כמו פיצה, מלאווח, בורקס וכדומה? שמתבוננים ומביטים בפני הנשים והבתולות בעת הרקוד, ואוחזין מעשה אבותיהם בידיהם של הנשים, וקורא אני עליהם יד ליד לא ינקה מדינה של גיהנם