תקנות מס רכישה. רשות המיסים

שווי הרכישה וכן תאריך הרכישה — יהיו אלה אשר לפיהם בוצעה העסקה המקורית של נותן המתנה, שווי הרכישה בהתאם לגובה רכישת הדירה על ידי נותן המתנה ותאריך הרכישה בהתאם לתאריך בו ברכש את הדירה נותן המתנה וחברת הימנותא בע"מ, פטורות ממס רכישה
להלן עיקרי התיקון: 1 לגבי תקנה 11 נוספה זכאות ל"עיוור" וזאת כפי שקיים בפקודה בסעיף 9 5 א 1 בתקנה זו, "עולה" - מי שנכנס לישראל אחרי יום ד' באדר התשכ"ג 28 בפברואר 1963 ובידו אחת מאלה: א אשרת עולה לפי סעיף 2 לחוק השבות, התש"י-1950 להלן - חוק השבות ; ב תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות; ג אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 עולה בכח לפי תקנה 6 א לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974; 2 שר האוצר רשאי לקבוע סוגי בני-אדם שדינם כדין עולה

מכירת זכות במקרקעין שהיא לצורך רישום כיחידה אחת של קרקע ומחוברים עליה הרשומים כנכסים נפרדים לפי סעיף 157 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969, חייבת במס רכישה בשיעור של 0.

6
הגדרת במס שבח ובמס רכישה
בהתאם לשיעור עליית המדד התעדכנו מדרגות מס הרכישה עם כניסת שנת המס 2021 בתוקף עד ל-15 לינואר 2022, וזאת בהתאם להוראת ביצוע מס
העברת דירה ללא תמורה
א מכירת זכות במקרקעין לנכה, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה לשם שיכונם חייבת במס רכישה בשיעור של 0
הנחה במס רכישה לנכים
ד נמכרה זכות במקרקעין לפני תחילתן של תקנות אלה ועל רישומה בפנקסי רישום המקרקעין היתה חלה תקנה 22 ב לתקנות המקרקעין אגרות , תש"ל-1970, אילולא בוטלו, ישלם מס רכישה בסכום של 40 לירות
לגבי דירות שיירכשו החל מיום 07 הרכישה היא של זכות במקרקעין בבעלות הנכה ולשם שיכונו והנחת המס תינתן פעמיים בלבד בחייו של הנכה
ה בתקנה זו, "פטור" - לרבות חיוב במס רכישה לפי תקנה זו או אגרת העברת מקרקעין שניתן על פי חיקוק שקדם לתקנות אלה ביולי 2020 הוחלט על הפחתת מס הרכישה על דירה נוספת, כך שהמדרגה הראשונה תהיה 5% והשנייה 6%

יש להיוועץ בעורך דין הבקיא בדיני מקרקעין לפני ביצוע העסקה.

הגדרת במס שבח ובמס רכישה
אמנם מס רכישה אכן מחייב כל רוכש בתשלום מס בגובה מסוים, אך במבט מעמיק יותר אל תוך תקנות מס רכישה ניתן למצוא סעיפים מיוחדים הנוגעים למגוון הקלות ופטורים, כמובן בהתאם לנסיבותיו של כל רוכש ולפי סוג הנכס הנרכש כפי שנראה בהמשך
תקנות מס רכישה
היה ולא ימכור את דירתו הנוספת בתוך 24 חודשים, יישא סכום המס ריבית והצמדה
תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה)
תקופת הצינון להעברה ללא תמורה לתקופה שהחלה מיום ה-1