احبب من شئت. أحبب من شئت فإنك مفارقه

3s ease-in; border-bottom: 0; color: ffffff! 5s ease-out; -o-transition: all 0 important; text-align: center; text-decoration: none! 5s ease-out; -moz-transition: all 0
5s ease-out; -moz-transition: all 0

5s ease-out; -o-transition: all 0.

13
عش ما شئت فإنك ميت ، و أحبب من شئت فإنك مفارقه
احبب من شئت
أحبب من شئت فإنك مفارقه

.

25
عش ماشئت فانك ميت وأحبب من شئت فَإِنَّكَ مفارقه مزخرفه
search
أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما