האם מדליקים נרות בערב יום כיפור. למה התכוונו שתי השיטות בעניין הדלקת נרות בליל יום הכיפורים ?

וכך נתקבל בימינו המנהג, שבערב יום הכיפורים "קודם בין השמשות פורשין מפות על השולחנות ומדליקין נרות בבית כמו בערב שבת נאסרה הדלקה גם בתערובת של שמנים פסולים וכשרים, ובפתילה מחוברת מפסול והיתר כ, על אף שהתערובת דולקת היטב
אם כבו נרות אלו אסור לומר לנכרי או לרמוז לו להדליקם לא הבנתי מה הנושא של שעה לפני הדלקת נרות??? כשאנו רוצים לגרום טוב לנשמות יקירנו, אנו משתמשים בנר שמסמל את האור שכבה בעולם הזה, ואת הרצון שלנו שהוא ימשיך להאיר עוד ועוד

עדיף לאכול ולשתות דברים מזינים.

13
סדר הדלקת נרות של יום הכיפורים • מקוה.נט
בעקבות דעה זו התפתח מנהג מוזכר כבר ב שלא לכבות את הגפרור עמו מדליקים הנרות שהרי עם הדלקת הנר חל איסור על פעולת כיבוי , אלא להשליכו מכף היד ולתת לו להכבות מעצמו
יום כיפור
בהמשך לאותו רעיון, גם נדבה של הוצאות חשמל לבית כנסת מועילה אף היא, שכן האור מסייע ללימוד ולתפילה בבית הכנסת
למה מדליקים נר נשמה
אם שמרו על נקיון, לא נוטלים שוב במוסף ע"פ ערוה"ש תריג ס"ד בשם רמב"ם
יש להדליק נר נשמה גדול בערב כיפור שידלק עד מוצאי כיפור וידליקו ממנו את נר ההבדלה קריאת התורה ליום כיפור — בחומש ויקרא, תיאור עבודת הכהן הגדול בכפרת המקדש
ומכיוון שראינו שהתורה הקפידה לכבד את היום הקדוש במה שנוכל, וכתוב: "באורים כבדו ה'" ישעיה כ"ד, כ"ו והתרגום מפרש: "בפנסיא", כלומר: באורות של פנסים, יש לכבדו בכל דבר שמצינו שנקרא: כבוד" רא"ש למסכת יומא, ע"ח, ב'; השווה ערוך השולחן, או"ח, תר"י בנוסף, על פי חכמת הקבלה הנשמה עצמה נהנית מהנר, למרות שהנר הוא גשמי והנשמה רוחנית

ישנה מחלוקת האם בעת הדלקת הנר והברכה עליו חלה תוספת השבת באופן אוטומטי, ועל כן אסור יהיה לכבות את ה לאחר ההדלקה.

למה התכוונו שתי השיטות בעניין הדלקת נרות בליל יום הכיפורים ?
כמה סעודות צריכים לקיים לפני כניסת הצום? רש"י נהג לעשות על ירק, אך אין לשנות
למה התכוונו שתי השיטות בעניין הדלקת נרות בליל יום הכיפורים ?
גם יידוי אבנים אסור, והאיסור אף חמור יותר מכיוון שזו גם עבירה שבין-אדם-לחברו, ולפעמים יש בה גם סכנת נפשות
הלכות יום כיפור
בין הנוהגים לברך לאחר הדלקת נר-שבת, יש הנוהגים כך גם ב, כדי שלא לשנות מההרגל "" , ויש הנוהגים ביום-טוב לברך קודם ההדלקה, שכן העברת אש לצורך, מותרת בו