הגנה מן הצדק. מחיקת כתב אישום או זיכוי הנאשם בשל טענת הגנה מן הצדק בעבירות תכנון ובנייה

אולם יש והפעולה הסמויה תעלה לכדי הדחה אסורה
בעמדה זו יש טעם רב התביעה אינה רשאית להטריד את הנאשם, לנקוט בסחבת, או בהתמשכות הליכים לא סבירה

הוכח כי כתב האישום הוגש כנגד הנאשמים וזאת על אף שבשכונה בו נמצא הבניין נשוא כתב האישום קיימות חריגות בנייה רבות לרבות בנייה חוקית שבוצעה על ידי מי שהתלונן כנגד הנאשמים.

הגנה מן הצדק בעבירות של תכנון ובניה
ישנם מקרים בהם תגבר נטיית בית המשפט לקבל את הטענה
מן
הדחה זו משמעה כי הפעילות העבריינית כלל לא הייתה מבוצעת, אלמלא פעילותו של הסוכן הסמוי
מן
השאלה העיקרית שהתעוררה בשני ההליכים, נוגעת לתחולתה של דוקטרינת ההגנה מן הצדק במקרים בהם לא עומדת כוונת זדון מאחורי פעולות החקירה האכיפה וההעמדה לדין מצד הרשות, אלא מחדלים שברשלנות וטעויות שבתום-לב הם שמביאים לפגיעה ממשית בתחושת הצדק
סוכן סמוי מאפשר לרשויות האכיפה להגיע למקומות ולחשוף פעילויות פליליות, שלא היו נחשפות אלמלא הפעילות הסמויה אין להשלים עם מצב בו בבואן לאכוף חוק, מפרות רשויות התביעה זכויות בסיסיות של נאשם
עם עוצמה זו מגיעה אחריות גדולה במצב בו אלמלא הדחת הרשות לא הייתה נעברת העבירה, הגשת כתב אישום לא תעלה בקנה אחד עם עקרונות של צדק והגינות

בפרשת התארים המזויפים התעוררה שאלת תחולתה של הדוקטרינה במקרה בו טעות הרשות הובילה להפליה בהעמדה לדין של מעורבים שונים באותה פרשה, ובפרשת היתרי הבנייה דובר במקרה בו הרשות פעלה תוך שיהוי מכביד בהנעת גלגלי החקירה וההעמדה לדין, לצד פעולות רשלניות נוספות מצידה.

8
תקדין
עם זאת נקבע כי מקרה בודד בו המדינה טעתה ולא הגישה כתב אישום, לא יכול לשמש בסיס לטענת אכיפה בררנית, שכן אין טעם להנציח מדיניות שגויה
מחיקת כתב אישום או זיכוי הנאשם בשל טענת הגנה מן הצדק בעבירות תכנון ובנייה
בכל הנוגע לתחולת ההגנה בגין שיהוי בלתי סביר בהגשת כתב האישום, סבר מלצר כי במקרים חריגים תיתכן הכרה בתחולתו של עקרון ההגנה מן הצדק מחמת חלוף זמן משמעותי בהגשת כתב האישום, וזאת בהתקיים מספר תנאים: א שמשך הזמן שחלף מאז ביצוע העבירה הוא משמעותי; ב הפגיעה בהגנתו של הנאשם, בחירותו ובנסיבות חייו האישיות, עקב השיהוי בהגשת כתב האישום, היא ממשית ומוחשית; ג אין בנמצא טעם מניח את הדעת להתנהלותה זו של הרשות מחמת מורכבות ההליך, ניהול החקירה, או עומס מכביד
הגנה מן הצדק בעבירות של תכנון ובניה
פעילותו של סוכן מדיח אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות של צדק והגינות