מודול העברית. îéãò àéùé ìúìîéãéí

McGraw-Hill Encyclopedia of Engineering, Sybil P , Elastic and inelastic stress analysis, Prentice-Hall, 1991,• P, Strength of Materials, 3rd edition, Krieger Publishing Company, 1976
Goodier Theory of Elasticity, 3rd edition, International Student Edition, McGraw-Hill 1970

.

îéãò àéùé ìúìîéãéí
îéãò àéùé ìúìîéãéí
מודול האלסטיות

.

מודול האלסטיות
îéãò àéùé ìúìîéãéí
îéãò àéùé ìúìîéãéí

.

15
îéãò àéùé ìúìîéãéí
מודול האלסטיות
מודול האלסטיות