X פסטיגל. פסטיבל

בחלק זה כל משתתפי הפסטיגל של אותה שנה שרו לזכרו שירים שביצע בפסטיגלים It began as a song contest but the format gradually changed to include performances by well-known Israeli singers and actors
בראשיתו התחרה אל מול שני פסטיבלי ילדים ותיקים יותר, 1970-1987 , ו 1979-1982 , שנערכו ב הלשונאי והבלשן הציע תחת המילה פסטיבל את המילים חגאום חַגְאֹם; בריבוי: חַגְאֻמִּים או חגום, הרומזות על המילים אום מילה מקראית שפירושה לאום ואמנות

אבינרי ניבא שהחידוש "תחיגה" של ועד הלשון לא יצלח הן מבחינה פונטית הזכיר לו את המילה "דחיקה" הן מבחינה לשונית נימק כי השמות במשקל זה, כמו תהילה או תפילה, נובעים מתוך בניין פיעל או התפעל: מהלל-מתהלל, מתחנן — ואילו השורש ח־ג־ג נוטה חג וחוגג ולא "מחגג" או "מתחגג".

14
פסטיגל
ובשנים 1993—1994 השיר "אני מאמין" שימש כשיר הסיום
פסטיבל
לצד אלה ישנם אף "פסטיבלי-נישה": אלו הם אותם פסטיבלים המתמקדים ברעיון צר יחסית, או המעלים את קרנה או פועלה של אישיות ספציפית, למשל
Festigal
שירי המופע יוצאים על גבי ובעבר גם על גבי
החל מ- לילדים ניתן שיר משלהם ששובץ כחלק מתחרות השירים בחלקו הראשון של המופע, ובנוסף הם השתתפו בחלקו השני של המופע ביוני , נודע כי בשל התעקשותו של לא לעבוד ב, הוחלט שבאותה שנה, באופן חריג, לא תשובצנה הופעות במהלך
כעת, המערכה הראשונה בנויה כ, בו כל משתתף לא מופיע בשיר בודד, אלא נוטל חלק במספר שירים, המבוצעים על ידי כמה המילה התפתחה מהמילה ה festa, שפירושה סעודה, משתה, חגיגה

בעבר יצאו גם וקלפים של הפסטיגל, בשנים — ובשנת נמכרו תחפושות ל של גיבורי הפסטיגל על ידי "תחפושות שושי זוהר" ובשנים - נמכרו בקבוקי במיתוג הפסטיגל על ידי "".

17
Before you continue to YouTube
Most of the featured cast were contestants of , an
Festigal
עד , שולבה בו גם תחרות זמר
פסטיבל
It is among the largest events during Hanukkah
ב-— התאפשרה הצבעה באמצעות רשת ה ובמופעים של שנת —2014 ניתנה לקהל אפשרות הצבעה ב בתחרות זו השתתפו לא רק שירים מהפסטיגל, אלא גם שירים מפסטיבלי ילדים אחרים
בפסטיגל 2020, לרגל חגיגות 40 שנה למופע, החזירו הופעה של ילדים כחלק מהפסטיגל פסטיבלים יכולים להיות מאורגנים על ידי או על ידי פרטי

שלישי 2 2002, 2003 2008, 2010 זכייתו בפסטיגל בשנת 2008 הייתה במשותף עם ובשנת 2010 במשותף עם.

16
Before you continue to YouTube
לכל פסטיגל יש נושא מסגרת
פסטיבל
ב-2016, נותנת החסות הוחלפה ב"" וכתוצאה מכך, הנחה ניתנת למחזיקי כרטיס מועדון הלקוחות של רשת המרכולים
Festigal
בנוסף, המופעים יוצאים על ומשנת גם על