כבאות והצלה. כבאות והצלה לישראל

ב כבאי המשתמש בסמכויותיו לפי חוק זה כלפי אדם, יציג את תעודת המינוי שלו מיד עם דרישתו של אותו אדם א מצא מפקד מחוז כי הופרה בנכס הוראה לפי חוק זה, במעשה או במחדל, בעניין בטיחות אש והצלה, וקיים יסוד סביר להניח כי ההפרה עשויה לגרום לפגיעה בחיי אדם או לפגיעה חמורה ברכוש, רשאי הוא לצוות על האחראי בכתב על הפסקה או הגבלה ארעית של השימוש בנכס, בסגירת החצרים או בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין בחוק זה — צו הפסקה מינהלי , בהתקיים אחד מאלה: 1 ההפרה יוצרת חשש מיידי וממשי לבטיחותם של השוהים בנכס או בסביבתו בסימן זה — נסיבות דחופות ; 2 לא קוימה דרישה לתיקון ליקויים שנמסרה לאחראי לגבי אותה הפרה, בפרק הזמן שנקבע לה, ככל שנקבע; 3 בששת החודשים שקדמו להפרה היתה בנכס הפרה דומה, שבשלה נמסרה לאחראי דרישה לתיקון ליקויים, ופרק הזמן שנקבע לה חלף
בשגרה בעת שגרה מתבצעות בתחנה עבודות תחזוקה של הציוד הייעודי וכלי הרכב על פי ימי טיפול קבועים, ניקיון התחנה, אימונים והדרכות במסגרת תוכנית האימונים ה וכן פעילויות פנאי וגיבוש למשמרת אשר תורמות לאופיה הייחודי של תחנת הכיבוי כ'בית שני' ו לכל הכבאים ג בצו מיוחד יפרט הנציב את האדם שעליו לנקוט את האמצעים המנויים בצו, ורשאי הוא לקבוע כי יש לנקוט את האמצעים המנויים בו בלא דיחוי או בפרק זמן שיקבע, ואם נקבע פרק זמן לעניין זה בהוראות הרשות — בפרק זמן שלא יעלה על פרק הזמן שנקבע בהוראות הרשות

ד מצא הנציב כי להנחיות המקצועיות אין השלכה כלכלית, יפנה לעובד משרד ראש הממשלה שהמנהל הכללי של משרד ראש הממשלה הסמיך לעניין זה בסעיף זה — עובד משרד ראש הממשלה לשם ביצוע בחינת עלות; עובד משרד ראש הממשלה יודיע לנציב על עמדתו בעניין בחינת העלות בתוך 30 ימים מיום שהועברה לו.

25
IFFU
ב הנציב מופקד על ניהול הרשות ועל ביצוע תפקידיה לפי חוק זה
כוחות ההצלה
א לשם מימון פעולות הרשות, רשאי השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הנכסת, לקבוע אגרות בעד פעולות הרשות לפי חוק זה, לרבות אגרת בטיחות לעניין סעיף 48 ג , ובין השאר, רשאי הוא לקבוע את שיעורי האגרות, את אופן תשלומן, את מועד תשלומן ואת הצמדתן, וכן הוראות בעניין מתן פטור מתשלומן
כבאות והצלה לישראל
סמכויות קצין כבאות והצלה 22
א העושה אחת מאלה, דינו — מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61 א 3 לחוק העונשין: 1 לא הקים צוות כיבוי מפעלי צוות כיבוי והצלה מפעלי או צוות כיבוי לשטחים פתוחים, בניגוד להוראה שנתן לו הנציב בצו לפי סעיף 31 או 32; עבירה בקשר לתחקיר מבצעי 77 ג לא יפעיל חוקר דליקות צבאי את סמכויותיו לפי סעיף זה אלא לעניין חקירת דליקות כמפורט להלן: 1 במקרקעין שבחזקת צבא הגנה לישראל; 2 בשטח המשמש את צבא הגנה לישראל כשטח אימונים, לחקירת דליקות שהתרחשו במהלך פעילות צבאית או כתוצאה ממנה; 3 בדליקות שבהן מעורב חייל במילוי תפקידו או רכוש צבאי, לעניין אותו חייל או אותו רכוש בלבד
מי שקיבל לעיונו חומר תחקיר, לא יגלה ממנו דבר, לא יעשה בו כל שימוש שלא למטרה שלשמה נמסר לו, ויפעל בהתאם להוראות הרשות שנקבעו לעניין זה השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חקירת דליקות לפי סימן זה, ובכלל זה אופן ניהול חקירת דליקות וסדרי עבודתם של חוקרי דליקות

בעבר המתנדבים היו מצוידים במכשירי קשר, , מכשירי וכדומה.

IFFU
ב בשנת נערך במקום טקס האזכרה הראשון לזכר הכבאים ולוחמי האש
דדי שמחי
א הופרה בנכס הוראה לפי חוק זה בעניין בטיחות אש והצלה, רשאי בית המשפט המוסמך לדון באישום בשל ההפרה, לצוות על הפסקה או הגבלה של השימוש בנכס, בסגירת החצרים או בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין כדי להביא לידי הפסקה של ממש או הגבלה בשימוש בנכס בחוק זה — צו הפסקה שיפוטי , וכן ליתן כל צו עשה או אל תעשה אחר, בעניין השימוש בנכס או בעניין תיקון ההפרה
כוחות ההצלה
כחלופה לצו לפי סעיף 31 או 32, רשאי הנציב לכרות הסכם עם בעלים של מפעל, או עם גוף כאמור בסעיף 32, להקמת צוות כיבוי והצלה מפעלי או צוות כיבוי לשטחים פתוחים, לפי העניין, ולהסדרת הנושאים המפורטים בסעיף 31 ה או 32 ג ; פקע או בוטל הסכם כאמור, רשאי הנציב לתת צו לפי סעיף 31 או 32
תוספת שנייה סעיף 97 איגוד ערים לכבאות, איגוד רשויות מקומיות לכבאות ועיריות 1 איגוד ערים לכבאות — אזור איילון; 2 איגוד ערים לכבאות — אזור אילת חבל אילות; 3 איגוד ערים לכבאות — אזור אשקלון; 4 איגוד ערים לכבאות — אזור באר שבע; 5 איגוד ערים לכבאות — אזור בית שמש; 6 איגוד ערים לכבאות — אזור בני ברק; 7 איגוד ערים לכבאות — אזור הגליל המערבי; 8 איגוד ערים לכבאות — אזור הגליל העליון והמזרחי; 9 איגוד ערים לכבאות — אזור הרצליה; 10 איגוד ערים לכבאות — אזור השרון; 11 איגוד ערים לכבאות — אזור חדרה; 12 איגוד ערים לכבאות — אזור חולון; 13 איגוד ערים לכבאות — אזור חיפה; 14 איגוד ערים לכבאות — אזור טבריה; 15 איגוד רשויות מקומיות לכבאות — אזור יהודה ושומרון; 16 איגוד ערים לכבאות — אזור יזרעאל; 17 איגוד ערים לכבאות — אזור נתניה; 18 איגוד ערים לכבאות — אזור פתח תקוה; 19 איגוד ערים לכבאות — אזור ראשון לציון; 20 איגוד ערים לכבאות — אזור רחובות; 21 עיריית גבעתיים; 22 עיריית ירושלים; 23 עיריית רמת גן; 24 עיריית תל-אביב-יפו
כבאי רשאי להשתמש בכוח סביר כלפי אדם או רכוש לשם ביצוע פעולות כאמור בסעיפים 21 ו-28, ולשם כפיית ציות להוראות שניתנו כדין לפי סעיפים 22 ו-29 ב מסר הנציב כתב התפטרות כאמור בסעיף קטן א 1 , תפקע כהונתו בתום 30 ימים מיום מסירת כתב ההתפטרות, זולת אם הסכים השר למועד מוקדם יותר

צוותי כיבוי תיקון מס' 3 תשע"ו-2016 95.

IFFU
מכיוון שהמשרד הממונה על מערך הכבאות הוא משרד הפנים, הרי שמפקח כבאות ראשי הממונה ישירות על ידי השר, הוא הגורם המקצועי העליון לקביעת דרכי הכשרה ברמות השונות
בית הספר הארצי לכבאות ולהצלה
ב השר, לאחר התייעצות עם מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, רשאי לקבוע הוראות בדבר התקנת צנרת ומיתקנים לאספקת מים כנדרש לצורכי טיפול באירוע כבאות והצלה והגבלת השימוש בהם לצרכים אחרים; הוראות בדבר התקנת צנרת ביערות ובחורשים ייקבעו לאחר התייעצות עם הגוף המופקד על ניהול מרבית שטחי הייעור בישראל ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת
כבאות והצלה לישראל
התשלומים שיתקבלו בשל הקצאת כבאים וציוד בתשלום לפי סימן זה ייווספו לתקציב רשות הכבאות וההצלה לשם כיסוי הוצאות הקצאת הכבאים והציוד לפי סימן זה ובהתאם לפקודות כבאות והצלה