מורה נבוכים. סודותיו של מורה הנבוכים

בנוסף, תלמידו, הרב , כתב פירוש רציף, אקלקטי ברובו על מורה הנבוכים, בשם לבוש פנת יקרת כתב פירוש מקיף לרוב חלקי מורה הנבוכים, הכולל ליקוט מדברי רבים מהפרשנים שקדמו לו
הוא מסתמך על המרחב הלשוני שבתוכו פעל הרמב"ם ועל ידע לשון המקרא וחז"ל בזמנה של חזר לימוד מורה הנבוכים למרכז ההגות היהודית, ונכתבו פירושים חדשים

Against this principle we hear, thank God, no opposition on the part of our nation.

סודותיו של מורה הנבוכים
הרב יונתן שמחה בלס רב היישוב כתב שני כרכים של עיונים במורה הנבוכים בשם "מנופת צוף"
אדם חי
In the principle which I now proceed to expound I do not rely on demonstrative proof, but on my conception of the spirit of the Divine Law, and the writings of the Prophets
מורה הנבוכים
לגבי איסור מאכלים למשל הרמב"ם מונה כמה סיבות כגון איסור מאכלים מזיקים מבחינה בריאותית, חלקם בהלכות נדרים לעצירת תאוותו של האדם וחלקם לצורך למשל כאשר נשים, שלטענתו ממהרות לכעוס משום חולשה נפשית, יאסר מאכל בעוד לבעל יותר ולכן האיסור גורף לכל
ואיני נסמך בזאת האמונה אשר אספרה למה שהביאני אליו המופת אבל אסמך בה למה התבאר אצלי שהוא כונת תורת האלוה וספרי נביאינו בעת החדשה, ניסה לגלות מחדש את הקו האזוטרי של הרמב"ם, ובסדרת מאמרים הראה את הדרך לקרוא את הספר ולחשוף את סודותיו
על פני השטח, כדברי הרמב"ם בפתיחת ספרו, הוא מציע הדרכה לתלמיד החכם שלמד גם ו, וניצב נבוך אל מול גילויי ה, התקופה בה נכתב הספר, הנראים כסותרים את רגליים על הקרקע והראש בעולמות העליונים, זהו החיבור השלם ביותר של השכל עם המשכיל והמושכל

האל ברא את העולם לא רק ברמה חומרית אלא גם מהות העולם נקבעה על ידו.

4
ביאור על מורה נבוכים מאת ניר שטרן
התרגום נעשה בהזמנתם של יהודי ודרום
השגחה פרטית
גם מושג הנבואה מתחדש בו: הנבואה איננה תוצאה של התערבות אלוהית ברוח האדם - אלא יוזמה של האדם המבקש לחיות באורח חיים המקרב אותו אל אלוהים" עמ' 330
סודותיו של מורה הנבוכים
It is clearly expressed in many Scriptural passages that God provides for all men, and controls all their deeds--e
היו כאלו שביקרו את השפעתו היתרה של ו בכלל, עליו ועל הגותו, והתנגדו לשיטת הרמב"ם של "שמע האמת ממי שאמרה" לצד המתנגדים והמחרימים היו לספר גם תומכים נלהבים, כמו דון , ה ואחרים, שכתבו פירושים ל"מורה נבוכים"
So you must conclude: God did not decree for Pharaoh to abuse Israel, nor for Sihon to sin in his land, nor for the Canaanites to commit abominations, nor for Israel to commit idolatry — rather, all of them sinned of their own initiative and all of them deserved to be denied teshuvah

ואומר פנת תורת משה רבנו - עליו השלום - וכל מי שנמשך אחריה היא שהאדם בעל יכולת גמורה - רצוני לומר שהוא בטבעו ובבחירתו וברצונו יעשה כל מה שיוכל האדם לעשותו מבלתי שיברא לו דבר מתחדש כלל; וכן כל מיני בעלי חיים שאינם מדברים יתנועעו ברצונם; וכן רצה האלוה ית' - רצוני לומר שמרצונו הקדום באין תחילה - שיהיה כל בעל חיים מתנועע לרצונו ושיהיה האדם בעל יכולת על מה שירצהו או שיבחרהו ממה שיוכל עליו.

1
ביאור על מורה נבוכים מאת ניר שטרן
התחושה הרעה והצער נובעים מהעמדתו של , והתרופה לכך היא ההבנה שהאדם אינו תכלית הבריאה
סודותיו של מורה הנבוכים
באוגוסט 2018 יצא לאור במהדורה זו חלק א', עם ביאור קצר והרחבות, וביולי 2019 יצא לאור חלק ב' , וביולי 2021 יצא לאור החלק השלישי והאחרון
ביאור על מורה נבוכים מאת ניר שטרן
הדבר בולט במיוחד במקורות היהודיים - המקרא והתלמוד