יין תירוש. יומא עו ב

עד היום ניתן למצוא בגאורגיה חקלאים המייצרים יין באותו אופן מסורתי שבו השתמשו אבותיהם במשך אלפי שנים ואל תביא ראי' מלשון בני אדם ללשון תורה דלעולם לשון תורה תירוש חמרא היא: מתוך: אתיא שכר שכר מנזיר
תהליך בחירת הבלנד הנכון הוא התהליך הקריטי בייצור תירוש שבו על הייננים להרכיב את מיזוג התירוש הסופי כך שיהיה דומה בטעמו ובמרקמו ככל שניתן לאותו מותג תירוש מבציר שעבר בשלב זה עובר התירוש בדיקות שבועיות קבועות להבטחת איכותו וטריותו

הידע הניסיון והמורכבות שביצירת הבלנדים הן תוצאה של שימוש ב100% ענבים וההבנה כי יכולת ההשפעה של הכורם והייננים על טעם פרי הגפן הינה מוגבלת מאוד, ולכן בכל שנה יש שוני מסוים בטעם, בחומציות או במתיקות הענבים מאותו הכרם.

24
מיץ ענבים
בישראל החל ייצור היין הכתום רק לפני כעשור
יין כתום
בניחותא: והא איפכא קא נסיב לה דתנן כו'
יומא עו ב
יין אדום וכבד למשל, יתאים למנה בשרית ואילו הקל יותר ילווה מנת דג
משלב זה התירוש נשאר במצבו בלא שינוי והטריות של הענבים הסחוטים נשמרת בתירוש מהתם האוכל טבל שהוא במיתה והא דתנן במס' תרומות פ"ו מ"א הסך שמן של תרומה משלם קרן וחומש זה הוה מדרבנן
כאשר טריות התירוש מוגנת, ובסביבה נקיה וסטרילית מתחיל תהליך הסינון של התירוש באמצעים טבעיים בלבד וללא כל התערבות כימית, עד שהתירוש מגיע לצלילות שמספקת את דרישות הייננים יינות מבעבעים למשל, צפויים להחזיק 3 ימים לכל היותר

אלא ודאי האי דקאמר יין ותירוש יין ישן והיין חדש הוא אלמא תירוש יין חדש מיוחד הוא ולא כל מיני מתיקה שמיני מתיקה אינן לוקחין את הלב אלא לעולם תירוש חמרא הוא ולא כל מיני מתיקה ושפיר ילפינן מותירושך דשתיי' בכלל אכילה.

4
יומא עו ב
מדכתיב ואכלת לפני ד' אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך תירוש חמרא הוא וקרי לי' ואכלת
איך עושים תירוש
כל תהליך הפסטור הסינון המילוי הפיקוק ההדבקה והאריזה נעשה ברצף
יומא עו ב
לא נצרכה אלא לסוכה שמן של תרומה שנאמר ולא יחללו וגו' לרבות הסך כשותה ואיבעית אימא מהכא ותבא כמים כו' כיון דמעיקרא אייתי קרא דולא יחללו שהוא מן התורה הדר מייתי האי קרא שהוא זכר לדבר י"ל דהכי קאמר אפי' ליכא טעמא לאסור מה"ת יש פסוק שאסור מיהא מדרבנן וגם דרשא דלא יחללו אינה כי אם מדרבנן וכמה דרשות דרשינן מיניה בפ"ק דזבחים דף ג: דקדשים מחללין קדשים ואין חולין מחללין קדשים ודרשינן נמי בסנהדרין דף פג
רחיצה וסיכה מנ"ל דאיקרי ענוי שנאמר לחם חמודות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי וסוך לא סכתי וגו' משום דאיירי בהאי פרשתא נקט הני קראי:
לאחר יציאת התירוש מהמערכת, נעשית בדיקה נוספת שמאשרת כי הביסולפיט הוצא מהמיץ ושהתירוש עומד בסטנדרטים של היקב ומתאים למילוי

ומתרץ דבר הבא מן התירוש ולעולם כל מיני מתיקה נקראין תירוש כדתנאי בנדרים והדר ומקשה ותירוש לאו חמרא מיוחד הוא אלא כל מיני מתיקה נקראין תירוש.

22
מיץ ענבים
בשלב זה משלבים הייננים בין התירוש שבמכלים השונים ויוצרים את הבלנדים שמרכיבים את מותגי התירוש שמוכן ביקב
יין כתום
נדחק לתרץ ה"ק דבר הבא מן התירוש יקביך יפרוצו איבעי למימר כשיורד מן הגת ביקב ודאי תירוש איקרי וזה מוכיח שלא נקרא תירוש אלא ענבים ואל יין מגתו ודבר זה אינו נכון
איך עושים תירוש
יין כתום הוא תירוש של ענבים לבנים, ש עם קליפותיהם במשך זמן ארוך, כלומר שיוצר בטכניקה של