הריני מקבל על עצמי לאהוב. מילים לשיר הריני

מדברים בימים אלה על איחודים
וזוהי הכוונה של פתחיהם מכוונות, להסתכל על הזולת לא כפי שהוא בביתו, אלא כפי ש"אלו בתי כנסיות כו'" אלא, מסביר הרבי הריי"צ, שכל דבר צריך שיהיה בסדר והדרגה, תחילה צריך להיות "נכון לומר", ולאחר מכן ב"מה טובו" כבר ישנה המצוה של ואהבת

.

6
רביד פלוטניק ואביתר בנאי הריני
אומר על כך "על שראה פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זה"
הריני מקבל (תפילה)
השיר הושר בפני הרבי במהלך , והרבי עודד את השירה
הריני מקבל (תפילה)
בהמשך להוראת הרבי לעורר על אמירת "הריני מקבל" ו"אך צדיקים", הלחינו ב שיר ל שם לחן עממי פשוט על המילים "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך, צבאות ה', צבאות ה'"
מקבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי עם כל הכעסים בלב על כל הסובבים אותי הציפייה הזאת שינהגו או יחשבו כמוני הריני מקבל על עצמי לאהוב אהבה שאינה תלויה בדבר לחיות בשלום עם מי שאני וסוף סוף, סוף סוף להניח לעבר מקבל על עצמי להניח לזו שאהבתי לחיות את החיים שלה בשקט ולאחל לה רק טוב גם לה מגיע לאהוב גם לה מגיע לאהוב
ועוד צ"ל: מהו הלשון "נכון לומר"? ובפרט שהאמירה ב יכולה לבלבל להתרכזות ולכוונה של האדם, כי עליו להתרכז לבטא באותיות בדיבור , ולהתחשב בתנאי ה וה זו לא רק מצוה של אהבת ישראל שהיא יסוד לכל התורה, אלא שזה נוגע גם לתפילתו שלו, לעלי' שלו, אהבת ישראל היא הכנה והקדמה לתפילתו הוא

אלא, שכל יהודי בשעה שהוא נמצא בבית הכנסת הוא אחרת מאשר הוא נמצא בביתו.

13
מילים לשיר הריני
מסביר הרבי, כי מצד ה דבני ישראל, קיים איחוד תמידי בין כל נשמה לשאר הנשמות, רק ש"ה מחולקים" - כפי שהנשמה יורדת ומתלבשת בגוף גשמי ישנם חילוקים בין יהודי אחד לחבירו
רביד פלוטניק ואביתר בנאי הריני
ואהבת לרעך כמוך" לפני התפילה, וכן את הפסוק "אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך", בסיום התפילה
מילים לשיר הריני
הרבי את השיחות שבהם דיבר על ההוראה והם יצאו בקונטרס מיוחד
וזהו גם ענינה של המצוה ד"ואהבת לרעך כמוך" בדרך כלל על הזולת רואים תחילה את החסרונות ואילו על עצמו רואים תחילה את המעלות
שגם כמו שבני ישראל מחולקים מצד הגופים שלהם , יאהב האחד את השני "כמוך", על ידי שמגלה מן הכח אל הפועל את האחדות מצד אהבת ישראל צריך להביט על הזולת כפי שהוא במעמד ומצב של בית כנסת, ולהשתדל שהוא יהפוך להיות בביתו כפי שהוא מתנהג בבית הכנסת

דהעבודה הוא לעלות בשליבות ב מדרגא לדרגא לבחינת ומדריגת , והעבודה בפועל בכל היום בחינת ומדריגת ואהבת, הנה ההקדמה לזה הוא מצות ואהבת לרעך כמוך, להיות דב הוא ביטול ו".

4
הריני מקבל (תפילה)
ההפסדים, הספקות — מחסירים מהנשמה
הריני מקבל (תפילה)
הראפר פלוטניק עושה דואט עם אביתר בנאי
רביד פלוטניק ואביתר בנאי הריני
לאחר מכן הודה הרבי לאלו שפירסמו על ההוראה ב, והדפיסו בדף בפני עצמו שאפשר להדביק אותו לסידור