הלכות פסח שחל במוצאי שבת. דיני ערב פסח שחל בשבת

בדיקת חמץ בודקים את החמץ ביום חמישי בלילה אור ליום ששי , ומבטלים את החמץ אחרי הבדיקה כרגיל הרא"ש, לעומתם, כתב שניתן לצאת ידי חובת הסעודה השלישית בכל מאכל העשוי מאחד מחמשת מיני הדגן
אם לא הכינו: יחתוך את האגוזים לחתיכות קצת גדולות אמנם, בלוח ארץ ישראל כתב לומר שלום עליכם

מטאטאים את הבית בצורה טובה במטאטא רך, או במקל גומי.

7
הלכות ערב פסח שחל בשבת
חשוב לדאוג לסיים את אכילת המצה העשירה עד סוף זמן אכילת חמץ
פסח שחל בשבת
אמנם, לפי גירסתנו בירושלמי, אין הוכחה לכך שבכורות לא מתענים, שכן ייתכן שרבי נהג להתענות כיוון שהיה איסטניס עיין לעיל בדברי הירושלמי, ובקרבן-נתנאל על הרא"ש שם
הלכות פסח במוצאי שבת
ואם אין לו בשר ודגים יאכל פירות
וכן לא יאכל ליד שטיח מחשש החמץ שיידבק לגבי מוצאי שבת: מוסיפים בתפילת עמידה "ותודיענו", ואומרים בקידוש יקנה"ז יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן כפי שמופיע בהגדות
לעומת הגר"א וערוך-השולחן, אחרונים רבים הבינו שרשב"י התכוון לצאת ידי חובת סעודה שלישית בדברי תורה למרות שיש חיוב סעודה שלישית גם בערב פסח שחל בשבת הפטרת השבת היא הפטרת פרשת "ויקרא" "עם זו יצרתי" ישעיה מג, כא — מד, כג יום חמישי — י"ב בניסן ד

במסקנתו, דוחה "תרומת הדשן" את השיטה שהביא, ומסביר שייתכן שהאמוראים שכחו כיצד נהג רבי בערב פסח שחל בשבת, כשם שבני בתירא שכחו מה הדין במקרה דומה: "בני בתירה, שהיו נשיאים ונתעלמה מהן כשחל ערב פסח בשבת אם קרבן פסח דוחה שבת או לאו - והיאך שכחו מה עשו בשנים הראשונים? בהמשך מבארת הגמ' רב אשי שגם רבה בר רב הונא, מחייב רק כשמולח הרבה, כדי לקחת לדרך.

20
ערב פסח שחל בשבת
אין אומרים "ויהי נועם" ו"ואתה קדוש"
פסח שחל בשבת
במוצאי שבת זו אומרים "ויהי נועם, ואתה קדוש" כבכל מוצאי שבת
הלכות פסח במוצאי שבת
הל' תעניות ה', ה לכאורה, אם מקדימים את תענית אסתר ליום חמישי, יש להקדים גם את תענית הבכורות לאותו יום