אחד מי יודע מילים. 1. אחד מי יודע

שלשה עשר מי יודע כו' אפשר ע"פ מה שאמרו ב ויעבור ה' על פניו אמר ר' יוחנן אלמלא מקרא כתוב א"א לאומרו מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם על כל עונותיהם ומקשין הא אנן צווחין כל היום בשלש עשרה מדות ואין אנו נענין שאם היה מוחל עונותינו כבר היתה גאולה ותירץ שהכונה יעשו לפני כסדר שילמדו ממדותיו ית' מה הוא רחום אף אתה רחום והנה ישראל הם רחמנין גומלי חסדים ויתכן שיעשו כסדר הזה משא"כ בזולתנו וזהו שלשה עשר מי יודע תועלתן אני יודע לדבק במדותיו ואינן חוזרות ריקם משא"כ במי שאינו מדבק במדותיו לא יועיל לו זכירת הי"ג מדות מוסיקאים נודעים כ ו, עמדו נפעמים אל נוכח התוצאה
אַחַד עָשָׂר אֲנִי יוֹדֵעַ: אַחַד עָשָׂר כּוֹכְבַיָּא, עֲשָׂרָה דִּבְּרַיָּא, תִּשְׁעָה יַרְחֵי לֵדָה, שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה, שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא, שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה, חֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תּוֹרָה, אַרְבַּע אִמָּהוֹת, שְׁלֹשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ חמישה אני יודע: חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ

שנים מי יודע שני לוחות הברית בעולמות עליונים.

מילים לשיר אחד עשר מי יודע
חֲמִשָּׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה, אַרְבַּע אִמָהוֹת, שְׁלשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לֻחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ: שִׁשָּׁה מִי יוֹדֵעַ, שִׁשָּׁה אֲנִי יוֹדֵעַ
מילים לשיר חד גדיא
אחד מי יודע
עשרה אני יודע: עשרה דבריא, תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ
שנים עשר אני יודע: שנים עשר שבטיא, אחד עשר כוכביא, עשרה דבריא, תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ ההפקה המקורית אינה זמינה אך ניתן לצפות
שְׁמוֹנָה אֲנִי יוֹדֵעַ: שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה, שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא, שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה, חֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תּוֹרָה, אַרְבַּע אִמָּהוֹת, שְׁלֹשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ ארבע אני יודע: ארבע אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ

ויש לדקדק בזה דלמה תלה הכתוב ביום השמיני הוי לתלות אחר שבת אפילו נולד בע"ש עוד קשה אם ביום השביעי היה נימול ג"כ לא סגי בלא שבת וליישב זה יראה ע"פ מ"ש בשם מהר"מ קורדאוורי על מ"ש אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים ופירש שבחול נשארים ג"כ מקדושת שבת ג' יומי מקמי שבתא דשבת הבאה ובתר שבתא מקבלין שפע משבת שעברה והיינו שתי שבתות שבת המקודש ושארית שבת שבששת ימי המעשה ושתי השבתות הם עיקר שבת ושארית שבת ושפע שבת משבת שתבא ובזה מיושב המדרש מעולם לא זזה השכינה מישראל אפי' בשבת של חול עיין ולמ"ש יובן שפיר שהכוונה אפי' מי שישמור להמשיך קדושת שבת שארית הקדושה הנשארת משבת שעבר ואשר יקבל משבת הבאה ג"כ ממשיך השכינה נמצא ששבת עם כל בחינותיה שמששת ימי המעשה שיש בזה ג"כ בחינת שבת לכן צריך לעבור שבעה ימים שיש בהם שבת הגדול וגם שארית הנשארים.

17
1. אחד מי יודע
חֲמִשָּׁה אֲנִי יוֹדֵעַ: חֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תּוֹרָה, אַרְבַּע אִמָּהוֹת, שְׁלֹשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ
אחד מי יודע (לחן לא ידוע 2)
שְׁלֹשָׁה עָשָׂר אֲנִי יוֹדֵעַ: שְׁלֹשָׁה עָשָׂר מִדַּיָּא, שְׂנֵים עָשָׂר שִׁבְטַיָּא, אַחַד עָשָׂר כּוֹכְבַיָּא, עֲשָׂרָה דִּבְּרַיָּא, תִּשְׁעָה יַרְחֵי לֵדָה, שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה, שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא, שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה, חֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תּוֹרָה, אַרְבַּע אִמָּהוֹת, שְׁלֹשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ
אחד מי יודע
וא"כ היה לו למילה להיות בשביעי ונקדים דברי מדרש רבה והיה שבעת ימים תחת אמו אמר ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי משל למלך שנכנס למדינה וגזר על כל אכסנאין שיש כאן לא יראו פני עד שיראו פני המטרונה תחילה כך אמר הקב"ה לא יביאו קרבן ולא תהיה מילה עד שתעבור עליו שבת שאין ז' ימים בלא שבת ואין מילה בלא שבת ע"כ
אֶחָד אֲנִי יוֹדֵעַ: אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַים וּבָאָרֶץ העיבוד מכיל מבחר נכבד של קטעים שעיבדתי על פי עיבודיו של יהודה להרכב של להקת נושפים עם עוגב וכלי-נקישה
עשרה אני יודע: עשרה דבריא, תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ ארבע אני יודע: ארבע אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ

ובזו מובן שמונה מי יודע אם משום שיקבלו פני מטרונה א"כ תסגי מיד בעוברו השבת לימול וע"ז מתרץ שמונה ימי מילה לפי ששבעה ימי שבתא שכל השבעה בחינת שבת וצריך לעבור עליו כל הבחינות וכאמור בדברינו.

מילים לשיר אצא לי השוקה
וזה אמרו אחד מי יודע עם שמפורסם אחדותו כי ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה' עם כל זה הרי מפורש לעיל רם על כל גוים ה' על השמים כבודו כי חושבין לגודל רוממותו אינו משגיח רק על השמים ולא על הארץ מי כה' אלוקינו וכו' כי בזה מבורר טעותן כי אם היה יתכן לומר שצבא השמים הם שייכין לו יתב' בדמיון צד מה היה מקום לטעות שאין כבודו ית' רק בשמים אבל אנו יודעין כי מי בשחק יערוך לה' ואין דומה לו יתברך א"כ יוחשב הכל לשפלות לנגדו הן בשמים הן בארץ וזהו המשפילי לראות בשמים ובארץ שהכל אין ואפס לנגדו צבאות השמים כמו צבאות הארץ א"כ גם הארץ אינה נגרעת מהשגחה כמו שפירשו המפורשים כנ"ל וזה אחד מי יודע כי מי יודע שהוא יחיד במלוכה ומושל ומשגיח הן בשמים ובארץ אשר הטועים חושבין שאין כבודו יתב' ליחד שמו בעולם השפל אבל אחד אני יודע כי אחד אלהינו בשמים ובארץ הכל במשקל אחד אין נגרע מהשגחתו הן בשמים והן בארץ
מילים לשיר אצא לי השוקה
שִׁבְעָה אֲנִי יוֹדֵעַ: שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא, שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה, חֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תּוֹרָה, אַרְבַּע אִמָּהוֹת, שְׁלֹשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ
אחד מי יודע (לחן מסורתי)
אַרְבַּע אִמָהוֹת, שְׁלשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לֻחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ: חֲמִשָּׁה מִי יוֹדֵעַ, חֲמִשָּׁה אֲנִי יוֹדֵעַ